Profesionální grafika, ikony, tiskové šablony, pozadí, vektory a další

Vánoční styly a ATN akce pro Photoshop 80 Kč

Vánoční styly a ATN akce pro Photoshop

Admin
  • Originalita
  • Zpracování
Sponzorované odkazy:


Vánoce a zima styly a akce

Revoluce ve stylech – nový vánoční a zimní styly s dekorativními ATN Photoshop Akce, které jsou ideální pro jakýkoliv druh práce. Nejlepší výsledky se velikost písma 300 – 500 pt jak je vidět v PSD souboru.
Vánoce a zima styly a akce – vlastnosti

10 unikátních vánoční a zimní styly (Nejlepších výsledků dosáhnete s výškou písma 300-500 pt).
7 ATN akce s vánoční a zimní dekorace – práce s textem a tvary a vektorů.
Akce jsou použitelné s jiným stylem a bez jakéhokoliv stylu.
Po akci se hraje hlavní cíl je stále plně přizpůsobitelné.
Můžete kombinovat dva nebo více akce na jeden objekt získat nějaké kouzlo výsledky.
Barevné overaly lze změnit po akci je hotovo.
Pracuje dokonale s mnoha fonty a tvarů.

Vánoce a zima styly a akce – ZIP obsahuje

ASL soubor s 10 stylů
ATN souboru se 7 kroky
ABR soubor s kartáčky potřebné pro akce
PSD soubor se všemi styly použité pro snadný start
Read.me soubor s informací o použitých písem a rychlý návod (doc a pdf)

Christmas and Winter Styles and Actions

Revolution in Styles – New Christmas and Winter Styles with Decorative ATN Photoshop Actions which are perfect for any kind of your work. Best results with font height from 300 – 500 pt as seen in PSD file.
Christmas and Winter Styles and Actions – Features

10 Unique Christmas and Winter Styles (best results with 300-500 pt font height).
7 ATN Actions with Christmas and Winter Decoration – works with text and shapes and vectors.
Actions are usable with any other style or without any style.
After Action is played the main object is still fully customizable.
You can combine two or more actions on one object to get some magic results.
Color overaly can be changed after Action is done.
Works perfect with many fonts and shapes.

Christmas and Winter Styles and Actions – ZIP includes

ASL file with 10 styles
ATN file with 7 actions
ABR file with brushes needed for Actions
PSD file with all styles used for easy start
Read.me file with info on used fonts and a quick guide (doc and pdf)

468 ad

Přidejte komentář

Vyberte hodnocení